• Wilt u voldoen aan de Participatiewet maar weet u niet hoe daar concreet invulling aan te geven op organisatieniveau?
  • Heeft u het voornemen een inclusieve werkgever te zijn, maar loopt u aan tegen weerbarstigheid?
  • Wilt u hoogopgeleide jonge professionals met een arbeidsbeperking een kans geven binnen uw organisatie maar niet ten koste van de ontwikkelmogelijkheden van uw bestaande medewerkers?

Dan biedt Stichting Studeren & Werken Op Maat u een oplossing!

Neem contact op met SWOM.

Contact

Ik wil advies

Stichting Studeren & Werken Op Maat bestaat sinds 2012 en heeft ruime ervaring met het opzetten van begeleidings- en plaatsingstrajecten van nieuwe medewerkers uit het doelgroepenregister op bestaande, volwaardige vacatures bij grote Nederlandse werkgevers. 

ADVIES AAN WERKGEVERS

Vanuit onze rol binnen dit proces zien we dat de eindverantwoordelijke in een grote organisatie door de vele adhoc projecten, opgelegde verplichtingen en veranderprocessen soms door de bomen het bos niet meer (over)ziet.

SWOM staat voor één heldere visie op het inrichten van organisaties: integraal, eenduidig (met oog voor de menselijke maat) en duurzaam. Vanuit die visie staan wij voor een duurzaam arbeidsmarktbeleid. 

Herkent u dat:

  • De organisatie op verschillende plekken vol enthousiasme is gestart met de uitvoering zonder dat hiervoor een bredere visie en missie zijn geformuleerd?
  • Bij de concrete uitvoering, de huidige ‘weerbarstigheid' van de organisatieverandering en doorontwikkeling van de markt waarin zij opereert, onvoldoende is benoemd?
  • Op de plekken binnen de organisatie waar reeds succes is behaald, heeft dit plaatsgevonden op basis van persoonlijk leiderschap van individuele bestuurders. De vraag is nu: hoe zetten we dit om in structureel beleid?
  • In het huidige werving-en selectiebeleid is de mogelijkheid geboden om aanpassingen te doen aan de inhoud en waardering van functies, echter de kwaliteit van het proces moet hierbij intact blijven. Wat lastig blijkt. En vragen oproept als: doen we concessies aan de opleidingseisen? Of: accepteren we een minder snelle inzetbaarheid dan meestal is gewenst?

SWOM heeft ruime ervaring in hoe om te gaan met deze vragen en draagt bij aan een duurzame aanpak voor het inbedden van kwetsbare maar getalenteerde mensen binnen je organisatie, die verder gaat dan welke overheidsinterventie dan ook. 

Verschillende (organisatie-)niveaus:

SWOM adviseert op bestuursniveau rond duurzaam personeelsbeleid en integrale visie. Via begeleiding bij de implementatie van deze visie en het beleid, het zorgen voor commitment, tot aan de begeleiding naar en duurzame plaatsing op de werkvloer. En andersom: vanuit een vraag van de werkvloer, naar passende begeleiding, commitment aan beleid bij middelmanagement naar het werken aan een visie waar dit allemaal in past met het bestuur. 

Wij zijn een maatschappelijke organisatie, gerund als een social enterprise. Om de kwaliteit die noodzakelijk is bij deze materie te waarborgen doen wij alles in eigen beheer.
 

1. Bestuurlijk advies

Wij adviseren raden van bestuur en directies hoe met het onderwerp ‘verplichtingen uit de Participatiewet’ om te gaan. Termen als social-return, (arbeids-)participatie, MVO, gaan allen over hetzelfde: een integrale visie op personeelsbeleid, waaronder inclusiviteit, en hoe dit in alle gelederen van de organisatie op een natuurlijke en duurzame wijze te implementeren. 

Wij denken mee over issues als interne en externe pr: hoe om te gaan met dit onderwerp in een kantelende organisatie. Of over verdringing: hoe is de positie van bestaande kwetsbare medewerkers ten opzichte van nieuwe medewerkers uit hoofde van de Participatiewet. En over concrete resultaten: hoe niet te blijven steken op de uitvoering, terwijl op papier alles is geregeld.  

Wat neer komt op:
Persoonlijke en coachende advisering/begeleiding van bestuurders, directeuren en teamleiders bij het oppakken van hun rol vanuit doorleefde verantwoordelijkheid en geven van de tools om dit zelf met goede procesbegeleiding aan hun team over te dragen;  

 Actueel houden van de relevante kennis op het gebied van wet- en regelgeving en dit doorvertalen naar bouwstenen voor beleid of de actualisatie hiervan binnen de organsiatie-brede visie op duurzaam personeelsbeleid en de rol van maatschappelijk verantwoord werkgever;

2. Advies bij implementatie

We begeleiden de uitvoering van de concrete plaatsing. Hierbij leggen wij de nadruk op verduurzamen van deze plaatsing van medewerkers met een arbeidsbeperking door integrale implementatie. Met informatie, trainingen en bewustwording werken we aan commitment van de hele organisatie, van hoger naar middelmanagement en uiteindelijk de collega’s op de werkvloer. We trainen HR, en als een soort ‘shop in shop’ begeleiden we het proces van plaatsing en coaching vanuit naam van de werkgever.

3. Leren en ontwikkelen

Om duurzaamheid van de uiteindelijke plaatsing van een Young Professional te borgen blijven we intensief betrokken via: training aan leidinggevenden en collega’s en constante doorontwikkeling bij de teams en leidinggevende, hoe om te gaan hiermee in de praktijk vanuit onze methode.

Bovenstaande zijn opmaattrajecten die we volledig in nauwe afstemming met u ontwikkelen.

 

Denkt u na over de Participatiewet en wat dat betekent voor uw organisatie? Wilt u advies op een van deze niveaus? Neem contact op met: 
Bart de Bart
Oprichter en voorzitter van SWOM
T. 070 219 01 40
E. bart@studerenenwerkenopmaat.orgKOSTENLOOS ADVIES AAN YOUNG PROFESSIONALS EN HUN OUDERS/BEGELEIDERS

Gedurende alle jaren van coaching en begeleiding van Young Professionals met een arbeidsbeperking krijgen wij vaak de vraag: wat zijn mijn rechten en plichten vanuit de Participatiewet? Wat is mijn rechtspositie eigenlijk en op basis van welke criteria?

Met alle ervaring die wij hebben op dit gebied, en ook onze kennis van de juiste wegen, instanties, loketten en regels bieden wij: 

Hulp bij indicatie UWV

• Bij het vaststellen van jouw eigen rechtspositie
• Bij het onderzoeken of je kunt worden opgenomen in het doelgroepenregister

Belangenbehartiging

• Wij behartigen op positieve wijze jouw belangen bij organisaties en gemeenten
• Je wordt, indien je je inschrijft bij SWOM, ook lid van de Vakcentrale voor Professionals

Wij doorlopen met jou de stappen die nodig zijn om tot duidelijkheid te komen: we bespreken het tijdspad, het proces, jouw stappen daarin, wat zijn de wederzijdse rechten en plichten en we helpen je bij de voorbereiding van gesprekken bij de juiste instanties, etc. 

 

Wil je hulp bij het doelgroepregister? Neem contact op met:
Angela Vollebregt
Coach/Begeleider
T. 070 219 01 40
M. 06 81220486
E. Angela Vollebregt

STICHTING STUDEREN & WERKEN OP MAAT
Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag
T. 070 219 0140
www.studerenenwerkenopmaat.org

Gesponsord door:

"Met heel veel plezier heeft Geste Groep mogen meewerken om voor Stichting Studeren & Werken Op Maat een prachtig kantoor 'op maat' te ontwikkelen. Wij zijn trots dat de goede onderlinge samenwerking heeft geleid tot het mogen verwelkomen van Stichting Studeren & Werken Op Maat per 1 maart a.s. op het Lange Voorhout".